(eus).(15).fisika eta kimika 3ºdbh editado por Zubia